Albinas Bislys jau 55 metus gieda bažnyčios chore 2011-09-26
Sekmadienį, rugsėjo 25 d., pažymėjome Albino Bislio  55-metį, kai jis gieda bažnyčios chore.
Šv. Mišias aukojo kunigas Vitalijus Kodis (Vik. mgr.) iš Utenos, kuris pavadavo susirgusį monsinjorą Petrą Baltušką. 
Kunigas pasveikino mūsų gerbiamą choristą neeilinio jubiliejaus proga. Likusieji choristai gavo iš Albino atminimo dovanėlę (L.Malcienės knygelę "Pro pinigą, pro uogą...", kurios tituliniame puslapyje užrašus nuo Albino parašė Olga Raugienė, parapijos Ekonominių reikalų tarybos narė). 

 Sugiedoję Albinui  "Ilgiausių metų" išėjome į bažnyčios šventorių. Jubiliejaus proga Antalieptės parapijos pastoracinė taryba padovanojo Albinui maumedį. Jį pasodinome šventoriuje (į vienuolyno parko pusę).

Neoficialioji šventės dalis įvyko Antalieptės kaimo bendruomenės namų pusrūsyje.
Dalyvavo Albino draugai (Liudas Genys ir kt.), Svydžių dvarelio (kur anksčiau gyveno Bislių šeima) kaimynų Strazdų šeima su giminėmis,  du jo krikštasūniai: Algis Bertašius ir Mykolas  Piurko. Algis perskaitė krikštatėviui Albinui skirtą neseniai parašytą eilėraštį.

Renginį filmavo Sinicų dukros. Tikėkimės, kad dalį jų medžiagos galėsime paskelbti šiame tinklalapyje.

Šventinę popietę praleidome maloniai ir kultūringai.
Antalieptė 2010