IN MEMORIAM: mokytoja Valerija Sadelskienė 2011-11-26
Kaip jau esame informavę, 2011-11-10 po sunkios ligos mirė mokytoja Valerija Sadelskienė.
Reiškiame nuoširdžią užuojautą mokytojos šeimai ir giminėms.

Žemiau įterpiame užuojautas, kurias e.paštu atsiuntė buvęs mokinys ir buvęs mokytojas.
---------------------------------------------
   Čeža lapai auksinio rudens,
   paukščių virtinės dangų graudina.
   Tavo akys su liūdesiu žvelgs
   pro mokyklinį langą į tylą.
   O paskui tarp senelių suolų
   ties krūva sąsiuvinių palinksi,
   nerimausi dėl kito klaidų,
   ir taisysi, taisysi, taisysi.
   Mokiniai vis ateis ir išeis,
   pasiėmę Tavęs po dalelę...

Reiškiu užuojautą šeimos nariams dėl Gerb. mokytojos Valerijos Sadelskienės mirties

Pagarbiai       Gintautas Strelčiūnas
----------------------------------------------
Nuoširdžiai užjaučiame Valerijos artimuosius ir Antalieptės
pedagogus dėl skaudžios netekties. Te lengvos bus Nepriklausomos Lietuvos smiltys į amžiną poilsį išėjusiai
mūsų kolegei. O mums - išliks ilga atmintis apie Valeriją,
jos nenuilstamą darbą auklėjant ir puoselėjant Lietuvos atžalyną.
Kartu su antalieptiškiais, liūdime ir mes Vytautas ir Janina,
apgailestaudami, kad negalime dalyvauti išlydint Valeriją
į amžino poilsio vietą .
 
                          Vytautas Bražiulis
--------------------------------------------

   Velionė buvo pašarvota jau uždarytos mokyklos salėje.
   Buvusieji kolegos (mokytojai)  ir bendruomenės nariai, kaimynai, gyvenantys Antalieptėje, operatyviai paruošė salę, prijungė jos apšvietimą prie bažnyčios elektro tinklo, nes uždarytai mokyklai elektra jau atjungta.
   Netektis suartino žmones.
Antalieptė 2010