Antalieptės Šv. Kryžiaus atradimo parapijos naujasis administratorius 2012-10-20

Gražų rugsėjo pirmojo sekmadienio rytą Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas iškilmingai pristatė Antalieptės parapijiečiams naująjį kunigą kanauninką Stanislovą KRUMPLIAUSKĄ. Buvęs Utenos dekanato dekanas ir Antalieptės parapijos administratorius kanauninkas Juozapas Kuodis perdavė bažnyčios inventorių naujajam kunigui.  
Prieš tai kanauninkas St. Krumpliauskas buvo Anykščių dekanato dekanu, Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos klebonu, o taip pat Dabužių Kristaus Žengimo į dangų parapijos administratoriumi. 

Vyskupas paskyrė kan. St. Krumpliauską Zarasų dekanato vicedekanu, Dusetų Švč. Trejybės parapijos klebonu bei Antalieptės Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos administratoriumi.

   Džiugu, kad turėsime patyrusį dvasininką. Jis yra daug nuveikęs Anykščių dekanate. Nuosekliai tvarkė ir atnaujino Anykščių bažnyčios pastatą ir aplinką: pakeitė presbiterijos grindis (1995 m.), restauravo interjero ornamentiką (1996 m.), restauravo kleboniją (1998 m.), atnaujino dešiniojo bažnyčios bokšto viršūnę (2004 m.), įrengė grįstus šventoriaus takus ir aikšteles (2006 m.), atnaujino bažnyčios stogų dangą (2008 m.). Jo iniciatyva įrengtas Anykščių bažnyčios pastato išorės apšvietimas, akcentuojantis jos architektūrines formas, jam pritarus sumontuota bažnyčios dešiniojo bokšto laiptinė ir įrengta apžvalgos aikštelė bokšte (2012 m.), iš kurios galima grožėtis miesto ir apylinkių vaizdais:
http://www.antour.lt/naujiena-252.html 


S. Krumpliausko iniciatyva iš Didžiosios Britanijos į Anykščių bažnyčią 1998 m. buvo atgabenti ir joje sumontuoti nauji vargonai. Klebonas buvo tarptautinio jaunųjų vargonininkų festivalio, nuo 1999 m. kasmet rugpjūčio pradžioje jo iniciatyva persikeliančio iš Seinų (Lenkija) ir vykstančio Anykščių bažnyčioje, organizatorius, kalėdinių spektaklių ir misterijų bažnyčios erdvėje rengėjas. Jo rūpesčiu 2005 m. buvo atgaivintas ir kas mėnesį leistas Anykščių parapijos laikraštis "Iš tiesų..." (redaktoriai Milda Telksnytė ir Vygandas Račkaitis), 2005-2012 m. išleista 70 jo numerių. Jis dalyvavo Pirmajame pasauliniame apaštališkajame Dievo gailestingumo kongrese Vatikane kaip Lietuvos kunigų atstovas (2008 m.).
Plačiau kun. kan. St. Krumpliausko biografija ir nuveikti darbai yra aprašyti interneto tinklalapyje:
http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=191 


 
Antalieptė 2010