Arkivyskupo Mečislovo Reinio 130-ųjų gimimo metinių paminėjimas 2014-03-04
Š.m. vasario 9 d. Antalieptėje įvyko arkivyskupo Mečislovo Reinio 130-ųjų gimimo metinių paminėjimas. M. Reinys gimė 1884 m. vasario 5 d. Madagaskaro vienkiemyje, kuris yra netoli Antalieptės, tačiau tuo metu priklausė Daugailių parapijai. Todėl dabar Antalieptės ir Daugailių parapijų žmonės laiko arkivyskupą savo žemiečiu.

Plačiau apie arkivyskupo M.Reinio gyvenimą ir patirtas kančias galima sužinoti iš čia pateiktos skrajutės e.kopijos (žr. dokumentą {Skrajute_apie M_Reini.pdf}).
Malda prašant malonių užtariant arkivyskupui Mečislovui Reiniui yra pateikta dokumente {M_Reinys_ir_malda.pdf}.

Paminėjimas prasidėjo Antalieptės Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčioje. Gaila, kad tuo metu sirgo parapijos administratorius kun. kan. Stanislovas Krumpliauskas, renginio dvasinis įkvėpėjas ir globėjas. Todėl Šv. Mišias vietoje jo aukojo Baltriškių vienuolis (žr. pirmąją nuotrauką).

Po mišių paminėjimas persikėlė į Antalieptės daugiafunkcinio centro salę.
Renginį vedė parapijos sekretorė Olga Raugienė, o jai talkino Danutė Rubliauskienė bei Darius Steponavičius su kompiuteriu.

Buvo pakviesti ir atvyko eilė svečių: arkivyskupo M.Reinio giminės, Europos parlamento narė Radvilė Morkūnaitė- Mikulėnienė su savo vyru, istorikė Dr. A.Vasiliauskienė, Zarasų r. savivaldybės tarybos narės Stasė Goštautienė ir Violeta Barisevičienė,  Euro parlamentarės tėvai Teodora ir Eligijus Morkūnai, jos vyriausioji sesuo istorikė Aistė Morkūnaitė- Lazauskienė su šeima, Zarasų muziejaus atstovas Vasilijus Trusovas ir kt.

Buvo ir vietinių gyventojų, bet nelabai  gausus būrys. Jeigu būtų atėję daugiau vietinių, salė būtų buvusi pilnutėlė.

Renginio vedėjams paprašius visi dalyviai klusniai sugiedojo J.Maironio "Lietuva brangi" (muz. J.Naujalio).
Po to klausėmės pasisakymų, kuriuos paįvairindavo saviveiklininkų pasirodymai. Dr. A.Vasiliauskienė papasakojo apie Vladimiro kalėjimą, ten esančią krikščionių bažnyčią, jos klebono ir parapijiečių ekskursiją į Lietuvą (M.Reinio keliais). Pranešėja vis apgailestavo, kad kažkur kompiuteryje prapuolė skaitmeninės nuotraukos, kurias ji iš vakaro buvo pasidėjusi. Tačiau šis nemalonus lektorei epizodas netgi pagyvino auditoriją, kuri bandė pagelbėti ieškant kompiuterio laikmenose tų pradingusių nuotraukų.

Popietė praėjo gyvai. Buvo pristatytas "performansas", padarytas iš metalinių daiktų ir iliustruojantis Vladimiro kalėjimo vienutę. Jis bus demonstruojamas salės kampe iki kovo 11-osios dienos, o po to numatoma jį pergabenti į Antalieptės bažnyčios koplyčią (antrajį aukštą).
Norintieji pamatyti kalėjimo imitaciją yra kviečiami iki kovo 11-osios į seniūniją, o po kovo 11-osios - į koplyčios II-ajį aukštą.

Dokumentai:
M_Reinys_ir_malda.pdf
Skrajute_apie M_Reini.pdf
PIC_54gimine.jpg

Antalieptė 2010