Sausio 3 dieną antalieptėnui Albinui Bisliui suėjo 90 metų! 2015-01-09
Sveikiname Albiną, puikų, tikrą žmogų garbingo jubiliejaus proga!
Jis dar yra geros fizinės būsenos ir vis toks pat dvasingas, geraširdis bei dosnus kitiems.

Albino Bislio 90-mečio jubiliejus buvo švenčiamas 2015 m. sausio 3 d., t.y. jo gimimo dieną.
 
                Keletas akimirkų iš 75 metų gyvenimo tarpsnio Antalieptėje
 
Antalieptės apylinkėse jo šeima atsirado 1940 m. balandžio mėn. 23 d. (per Šv. Jurgį).
Marijona ir Jonas Bisliai atvyko kaip rimti nuomininkai į Svydžius. Šeima didelė- dvi dukros: Ona ir Rožė; keturi sūnūs: Antanas, Jonas, Apolinaras ir Albinas. Dukros tą patį pavasarį kruopščiai sutvarkė sodybos aplinką, o sūnūs dirbo žemę, melsdami Dievulio derlingo rudens.
Bislių šeima buvo ne tik darbšti, bet ir religinga. Abi dukros ir sūnūs giedojo bažnytiniame chore. Po pamaldų su kaimyninio kaimo (Mikiškių) jaunimu ruošdavo dainų ir šokių vakarones. Visa šeima eidavo giedoti net į gretimus kaimus į laidotuves (pėsti, dabar gi vežioja pirmyn ir atgal).
 
Jubiliatas bažnyčios chore gieda jau beveik 60 metų, dalyvavo Dusetose ilgai gyvavusio tremtinių choro renginiuose.
 
Albinas iki 1958 m dirbo Antalieptės žemės ūkio technikumo valgyklos vedėju, vėliau Jūžintuose- bufeto vedėju.
Išmokęs vairuotojo specialybės nuo 1960 m. iki pensijos dirbo Dusetų melioracijos valdyboje ir Zarasų autotransporte.
 
Gyvenimas vėtė ir mėtė, nebuvo rožėmis klotas. Taip nutiko, kad Svydžiuose išgyvenęs nuo 1940 m. iki 2008 m. turėjo palikti sodybą. Tai buvo sunkus metas Albino gyvenime...
Dabar jis gyvena Gaideliuose, vadinamojoje elektrikų gyvenvietėje.
 
                                                        Jubiliato šventės momentai
 
Sukakties dieną svečiai rinkomės 12 val. į Antalieptės bažnyčią. Džiaugiuosi tuo, kad be choristų, pastoracinės tarybos narių, kaimynų, šventėje aktyviai dalyvavo Utenos „Geležinio vilko“ 9-os šaulių kuopos atstovai ir grupelė jaunų šauliukų, o taip pat Dusetų šauliai ir visi Antalieptės šauliai (kurių gretos, deja, smarkiai išretėjusios).
Šv. Mišios buvo aukojamos meldžiant sveikatos ir Dievo palaimos 90-mečio sulaukusiam Albinui. Kun.,kan. St. Krumpliauskas įteikė padėkos raštą už visus gerus darbus Albino gyvenime ir Angelo Sargo statulėlę.
Visas svečių pulkas buvo nufotografuotas prie bažnyčios altoriaus.
 
Svečiams šventoriuje buvo parodytas Albino lėšomis pastatytas kryžius (Prano Savicko darbas) ir šventoriuje augantis medis, pasodintas jo giedojimo Antalieptės bažnyčios chore 50-mečiui atminti.
 
Po Šv. Mišių jubiliatas pakvietė visus į daugiafunkcinio pastato salę pietums. Čia jį sveikino šauliai, Svydžių kaimynai Strazdai, aktoriaus A.Latėno šeima, Antalieptės seniūnas Arvidas Saulius, Zarasų savivaldybės administracijos direktorius Ramūnas Keršys, bažnyčios choro vadovė L.Alaunienė, pastoracinės tarybos nariai. Labai gražia muzika sveikino Dusetų muzikos mokyklos akordeonistai, vadovaujami mokytojo Švedo.
 
Visi dalyvavusieji šventėje linkėjo jubiliatui geros sveikatos, ramaus gyvenimo.
Negalima nepasidžiaugti Albino kaimynų skaniai pagamintu maistu, bet svarbiausia – maloniu pabendravimu su kiekvienu dalyvavusiu. Tai – Strazdų šeimos moterys: Jovita, Stasė, Danutė, Laura.
 
Kadangi Albinas virš 10 metų dalyvavo Dusetų tremtinių choro renginiuose, tai šventėje dalyvavusi choro vadovė Janina Kaškauskienė vadovavo mums visiems dainuojant ne tik tremtinių choro repertuaro dainas, bet ir daugybę partizanų dainų, liaudies dainų.
 
Šokti ir dainuoti kvietė Antalieptės kultūros namų kapela „Un ta liepta“ (vadovė Loreta Alaunienė).
 
Mano nuomone, tokių dvasingų, malonių susiėjimų reikėtų dažniau ir daugiau, ypač senųjų žmonių tarpe. Juk tai – išeinanati karta su savo gyvenimiška išmintimi, dorais darbais, praeities prisiminimais. Dabar gi visi pastebime, kad labai gerbiamas jaunimo kultas, išorinis grožis, tai, kas dar gyvenime neįsitvirtinę.
 
Savo kartos žmonėms linkėčiau optimizmo ir, protingai planuojant laiką, duotą mums dar pabūti šiame pasaulyje, pasistengti ką tik galime perduoti mus keičiantiems jaunesniesiems.
                                Gerų 2015-ųjų!
                                              Šį aprašymą paruošė Danutė Rubliauskienė
                                              Šventės scenarijų ruošė ir vedė Olga Raugienė
Antalieptė 2010