Čepėnas Juozapas1880-10-18 - 1976-01-24

Čepėnas, Juozapas. Kunigas, pedagogas, filosofijos mokslų daktaras.. plačiau..

Čepėnas Pranas1899-04-05 - 1980-10-03

Pedagogas, istorikas, enciklopedistas. „Naujųjų laikų istorijos“ (II tomai, 1977, 1986) autorius, nuo 1953 m. - vienas iš „Lietuvių enciklopedijos“ Čikagoje autorių.. plačiau..

Čepėnas Juozas1930-02-28

Čepėnas, Juozas- garbingos Čepėnų giminės atstovas, išleidęs dvi monografijas apie Čepėnų giminę. Sovietmečiu patyrė daug kančių: tėvų tremtis į Sibirą, alkis besimokant vidurinėje mokykloje, trukdymai tapti kunigu. Įšventintas į kunigus 1970-05-23... plačiau..

Bukelskis Egidijus1957-07-25

Biologas, chemikas, nuo 1995 m. VU docentas, daugelio mokslinių straispnių autorius.. plačiau..

Butleris Rimantas1957-05-29

Technikos mokslų daktaras (1988), docentas (1991), profesorius (2006). Daugelio mokslinių knygų lietuvių ir anglų kalbomis autorius.. plačiau..

Butleris Algis1962-01-30

Zoologas, fotografas, nuo 1997 m. - Viešvilės valstybinio rezervato direktorius, daugelio mokslinių straipsnių autorius.. plačiau..

Grikevičiutė-Pakalnienė Emilija1895-09-18 - 1975-09-21

Pedagogė, aktorė, Lietuvos nusipelniusi artistė (1954).. plačiau..

Guntulis Petras1924-02-24 - 2001-12-23

Pedagogas, poetas, eilėraščių knygų ir Antalieptės himno žodžių autorius.. plačiau..

Ilčiukas Antanas1902-11-23 - 1990-11-29

Vargonininkas, pedagogas, choro dirigentas, kompozitorius. Nuo 1972 m. Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakulteto vyr.dėstytojas.. plačiau..

Indrašius Vytautas1943-08-23

Nuo 1953 gyveno motinos tėviškėje Berniškių k., Antalieptės apylinkėje. Rašytojas, kraštotyrininkas, 12-os knygų apie Zarasų kraštą autorius. Gyvena Vilniuje.. plačiau..

Jakštas Jonas1931-02-08

Poetas, vertėjas, dvidešimties poezijos knygų autorius. Gyvena Vilniuje.. plačiau..

Jasiūnas Henrikas1925-09-05 - 2015-08-09

Pedagogas, matematikos mokslų daktaras, docentas, Lietuvos matematikų muziejaus steigėjas ir vadovas, daugelio knygų apie Lietuvos matematikus autorius. Pastaruoju metu gyveno Vilniuje.. plačiau..

Kalmanas Šuras1917-03-27 - 2003-03-15

Iš Lietuvos kilęs Tarybų Sąjungos II pasaulinio karo didvyris, buvęs 16-osios Lietuviškosios divizijos 249-ojo šaulių pulko pabūklo vadas, seržantas.. plačiau..

Kazakevičius Antanas1925

Partizanas „Narsutis“, „Viesulas“, nuo 1950 m. „Audros“ partizanų būrio vadas. 1953.02.23 suimtas ir nuteistas 25 metams laisvės atėmimo ir ištremtas. Iš tremties grįžo 1978 m., gyvena Bikūnų k. Apdovanotas Vyčio kryžiaus IV laispsnio ordinu (1998).. plačiau..

Kazlauskas Vladas1928-04-12

Sportininkas, pedagogikos mokslų daktaras, šešių istorinių knygų autorius. Gyvena Vilniuje.. plačiau..

Kirša Faustas1891-02-25 - 1964-01-05

Poetas, visuomenininkas, vertėjas.. plačiau..

Kublickas Lionginas1929-03-15 - 1994-08-04

Lietuvių pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis, tolimojo plaukiojimo žvejybinio tralerio kapitonas, 1951.07.17 su J.Grišmanausku ir E.Paulausku pabėgo į Švediją, vėliau emigravo į JAV.. plačiau..

Kukutis Petras1908-05-05 - 1946-12-20

Bibliotekininkas, poetas. Eilėraščių knygos „Buities miražai“ (1940) ir romano „Poetas ir žemė“ (neišspausdintas) autorius.. plačiau..

Kvedaraitė Randienė Genovaitė1923-12-21 - 2005-10-23

Pedagogė, poetė, prozininkė.. plačiau..

Kvedaras Bronius1934-04-08 - 2008-09-25

Fizikos ir matematikos mokslų daktaras, docentas (1980). Išleido matematikos knygų ir vadovėlių, kraštotyros knygą „Gimtieji Šalinėnai“ (2009).. plačiau..

Laurinavičius Povilas1909-07-07 - 1988-07-30

Teisininkas, tardytojas. Išeivijoje rašė apysakas ir vaizdelius.. plačiau..

Mackevičius Mečislovas1906-04-01 - 2003-12-10

Teisininkas, visuomenės veikėjas. 1941 m. vasarą – Lietuvos laikinosios Vyriausybės teisingumo ministras, Vyčio kryžiaus ordininkas (1994).. plačiau..

Makelis Edvardas1954-07-10

Agronomas, politikas, 1998-2002 m. buvęs Lietuvos žemės ir miškų ūkio ministru, agrarinių mokslų daktaras.. plačiau..

Matulis Vilius1933-01-01 - 2009-03-05

MA Matematikos ir kibernetikos instituto skyriaus vedėjas, matematikos mokslų daktaras.. plačiau..

Mieželis Vladas1894-11-27 - 1986-06-04

Lietuvos kariuomenės generolas, nuo 1938.04.07 Kariuomenės teismo pirmininkas. 1944 m. pasitraukė į Vakarus.. plačiau..

Musteikis Juozas1930-05-28 - 1999

Teisininkas, nuo 1959 m. Klaipėdos rajono prokuroras, 1973-1983 m. Klaipėdos m. vyriausiasis prokuroras.. plačiau..

Musteikis Kazimieras1928-01-06

Pedagogas, ilgametis Vilniaus Pedagoginio universiteto docentas, katedros vedėjas, profesorius (1977). Habilituotas filologijos mokslų daktaras (1974), lituanistinių leidinių autorius.. plačiau..

Nevodničėnas Antanas1888-12-04 - 1953-12-15

Nuo 1919.09.05 iki 1926.08.22 Zarasų, Kėdainių, Utenos, Seinų apskričių viršininkas, nuo 1936 m. Ukmergės apygardo ligonių kasos direktorius.. plačiau..

Pratkelis Leopoldas1912-06-06 - 1983-01-07

Kunigas, prelatas, Panevėžio Vyskupijos kapitulos pirmininkas, Romos mišiolų ir liturginių knygų vertėjas į lietuvių kalbą.. plačiau..

Reinys Mečislovas1884-02-05 - 1953-11-08

Dvasininkas, arkivyskupas, politikas, visuomenės veikėjas, filosofijos mokslų daktaras. 1947.06.12. Sovietinės valdžios suimtas ir kalintas Vladimiro kalėjime.. plačiau..

Savickas Pranas1930-04-24

Medžio darbų meistras, kryždirbys. Jo išdrožtas kryžius, stogastulpiai puošia Zarasų, Švenčionių, Utenos, Rokiškio, Tauragės ir jo gimtojo Skudutiškio kaimo apylinkes.. plačiau..

Savickas Saulius1971

Drožia kryžius, skulptūras, stogastulpius. Kūriniai pasklidę po visą Zarasų kraštą, nemažai jų Latvijoje ir Norvegijoje.. plačiau..

Seikus Juozas1862-09-21 - 1934-02-02

Šeikus, Juozas. Kumetis, siuvėjas, knygnešys, nuo 1870 m. gyvenęs Pajevinės k. Nuo 1892 m. iki 1904 m. gabeno lietuvišką spaudą iš Eržvilko ir Raseinių, platinęs ją Antalieptės, Daugailių, Dusetų apylinkėse.. plačiau..

Skardinskas Vladas1882-10-26 - 1954-11-14

Beje ryškiausia asmenybė Skardinskų giminėje: gabus inžinierius, o jaunystėje, studijų laikais- talentingas aktorius... plačiau..

Slapšinskas Juozas Rimantas 1908-03-18 - 1973-01-08

Spaudos darbuotojas, bibliografas, penkių mokslinių knygų autorius.. plačiau..

Statulevičius Vytautas1929-11-21 - 2002-11-23

Fizikos ir matematikos mokslų daktaras (1967), Lietuvos Mokslų Akademijos akademikas (1972), 1990 m. kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signataras.. plačiau..

Steponavičius Jonas1880-03-10 - 1947-12-08

Dvasininkas, filosofijos mokslų daktaras, pedagogas, politikas, 1921-1926 m. Lietuvos Seimo narys, 1943-1944 Zarasų apskrities viršininkas.. plačiau..

Vaitkevičius Romualdas1898-02-13 - 1935-07-03

Lietuvos kariuomenės leitenantas, Vyčio kryžiaus ordininkas (1920). inžinierius, Dotnuvos žemės ūkio akademijos dėstytojas.. plačiau..

Zabiela Vytautas1930-11-26

Teisininkas, advokatas. 1990-1991 Sąjūdžio Seimo tarybos narys, Vilniaus m. Tarybos narys. Tarptautinio tribunolo „Komunizmo nusikaltimų įvertinimas“ pirmininkas. Penkių knygų autorius.. plačiau..

Zilėnas Algimantas1930-11-15 - 1993-12-15

Žilėnas, Algimantas. Inžinierius, 1956-1958 m. Antalieptės HE statytojas, Zarasų rajono elektros tinklų viršininkas, technikos mokslų daktaras. Energetikos muziejaus Tiltiškėse steigėjas, kraštotyrinių knygų apie Zarasus ir Utenos kraštus autorius.. plačiau..


Antalieptė 2010